Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van OrangeMelons BV. In deze verklaring verschaft ORANGEMELONS informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van ORANGEMELONS. ORANGEMELONS gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-03-2020. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ORANGEMELONS verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten en het bezoeken van onze websites.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan ORANGEMELONS verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Orangemelons website

 

  • ORANGEMELONS, gevestigd aan Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 76575969 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
  • Cookies
  • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.
  • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en naam werkgever)
  • Gegevens die in de chatfunctie worden doorgegeven

 

Downloaden whitepaper

De gegevens in het contactformulier en de chatfunctie worden verwerkt op basis van toestemming. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat ORANGEMELONS bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan ORANGEMELONS is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ORANGEMELONS te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met ORANGEMELONS aan te gaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

ORANGEMELONS kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van ORANGEMELONS verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat ORANGEMELONS bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn bijvoorbeeld onze hosting partij en onze technische leveranciers.

Ook maakt Orangemelons gebruik van de overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van ORANGEMELONS, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ORANGEMELONS en heeft ORANGEMELONS de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien ORANGEMELONS hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. ORANGEMELONS zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

ORANGEMELONS gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Orangemelons treft maatregelen zoals SSL certificaten, Firewalls, etc.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. ORANGEMELONS zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

ORANGEMELONS

Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam support@Orangemelons.com +31642051078